Đây là tính năng hỗ trợ tìm kiếm các món quà tiện lợi nhất, được vận hành bằng AI. Để tìm kiểm các món quà nhanh và phù hợp nhất, bạn vui lòng xem các yêu cầu mẫu bên dưới:

BB Assistant có thể hiểu được những câu yêu cầu tiếp theo dựa trên ngữ cảnh tìm kiếm từ ban đầu của bạn. Nên bạn cứ cho nhiều thông tin sẽ tìm được chính xác yêu cầu của bạn hơn.

Xem thêm cách sử dụng tìm kiếm bằng AI tại đây

Đây là tính năng hỗ trợ tìm kiếm các món quà tiện lợi nhất, được vận hành bằng AI. Để tìm kiểm các món quà nhanh và phù hợp nhất, bạn vui lòng xem các yêu cầu mẫu bên dưới:

BB Assistant có thể hiểu được những câu yêu cầu tiếp theo dựa trên ngữ cảnh tìm kiếm từ ban đầu của bạn. Nên bạn cứ cho nhiều thông tin sẽ tìm được chính xác yêu cầu của bạn hơn.

Xem thêm cách sử dụng tìm kiếm bằng AI tại đây